Všeobecné prodejní podmínky a záruka

Následující podmínky spolu s podmínkami uvedenými v ceníku, objednávkovém formuláři, nabídce, potvrzení objednávky nebo faktuře, plánech, specifikacích nebo jiných dodatečných podmínkách, které společnost Soltec písemně schválila, tvoří celou smlouvu mezi společností Soltec a kupujícím. Podmínky obsažené v tomto dokumentu mají přednost před jakýmikoli jinými podmínkami a žádná opačná, dodatečná nebo odlišná ustanovení nebo podmínky nejsou pro společnost Soltec závazné, pokud je společnost Soltec výslovně písemně nepřijala. Jakákoli nabídka poskytnutá společností Soltec nepředstavuje závaznou nabídku a může být kdykoli změněna nebo odvolána. Taková cenová nabídka, včetně výpočtů a popisů provedených nebo dodaných společností Soltec („cenová nabídka“), zůstává majetkem společnosti Soltec a kupující souhlasí s tím, že tyto informace obsažené v cenové nabídce jsou důvěrné a nebudou zveřejněny ani jinak použity bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Soltec. Tato smlouva nahrazuje jakoukoli jinou předchozí dohodu mezi stranami týkající se prodeje zboží nebo poskytování služeb. Podáním objednávky kupující v plném rozsahu přijímá tyto všeobecné prodejní podmínky. Přijetím těchto podmínek kupující potvrzuje, že má dovednosti, schopnosti, nástroje a personál k řádné instalaci výrobků Soltec podle návodu k obsluze společnosti Soltec a v souladu s obecnými a místními předpisy a normami osvědčených postupů, a stává se tedy autorizovaným prodejcem výrobků Soltec.

1. Ceny

1.1. Ceny uvedené v ceníku, objednávkovém formuláři, potvrzení objednávky nebo na fakturách společnosti Soltec jsou vyjádřeny v eurech. Ceny nezahrnují platnou DPH ani jiné daně.

1.2. Případné slevy za distribuci a další prodej výrobků Soltec musí být dohodnuty písemně. 1.3. Není-li v Ceníku společnosti Soltec, objednávkovém formuláři, potvrzení objednávky nebo fakturách výslovně uvedeno jinak nebo není-li mezi společností Soltec a Kupujícím písemně dohodnuto jinak, je cena uvedená v platném Ceníku společnosti Soltec, objednávkovém formuláři, potvrzení objednávky nebo fakturách netto bez jakýchkoli srážek.

1.3. Veškeré dodatečné náklady, včetně (ale nejen) poplatků za dopravu, balení, přepravu, pojištění, cla, poplatky za vývoz, tranzit, dovoz a veškerá další povolení a osvědčení, která mohou být nezbytná, nese kupující.

1.4. Pokud jsou poplatky za balné, dopravu, přepravu, pojištění, clo nebo jiné dodatečné náklady samostatně uvedeny v ceníku společnosti Soltec, objednávkovém formuláři, potvrzení objednávky nebo na fakturách a jsou zahrnuty v ceně na nich uvedené, vyhrazuje si společnost Soltec právo upravit svou cenu, pokud se změní náklady, na nichž jsou tyto dodatečné poplatky založeny.

1.5. Dodávky výrobků Soltec, které nejsou uvedeny v ceníku, by se měly uskutečnit až poté, co Soltec poskytne cenovou nabídku přímo na žádost zákazníka.

1.6. Soltec si vyhrazuje právo na změnu cen v případě změny množství, barvy, velikosti nebo jiných skutečností, které jsou základem pro výpočet ceny.

1.7. Kupující se nemůže právně domáhat práva na zadržení platby ceny nebo dodávky zboží a nemůže uplatňovat žádné výjimky ani vznášet žádné protinároky, pokud společnost Soltec přes písemné upozornění kupujícího podstatně neporušuje své povinnosti a neposkytuje odpovídající záruku.

2. Daně a cla

2.1. Není-li písemně dohodnuto jinak, ceny společnosti Soltec jsou uvedeny bez jakýchkoli federálních, státních nebo místních daní nebo jiných daní, které se nyní nebo v budoucnu mohou vztahovat na transakci, výrobky, jejich prodej, hodnotu nebo použití nebo na služby poskytované v souvislosti s nimi.

2.2. Kupující se zavazuje zaplatit nebo uhradit všechny takové daně, které je povinen zaplatit Soltec nebo jeho subdodavatelé či dodavatelé. Kupující dále odpovídá za dovoz výrobků do země dodání, pokud jsou dodány mimo Slovinsko.

3. Podpora prodeje

3.1. Kupující, který je prodejcem nebo distributorem společnosti Soltec, se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí na podporu prodeje výrobků na svém území a bude chránit zájmy společnosti Soltec s péčí odpovědného podnikatele.

3.2. Kupující je povinen zajistit a udržovat odpovídající organizaci na podporu prodeje a případně poprodejního servisu se všemi potřebnými prostředky a personálem, aby zajistil plnění svých závazků na celém území.

3.3. Kupující se zavazuje striktně dodržovat marketingovou politiku společnosti Soltec, zejména pokud jde o výběr výrobků a jejich výkon a distribuční kanály, které musí být v každém případě adekvátní image ochranné známky Soltec.

3.4. Kupující se na vlastní náklady účastní hlavních veletrhů a výstav na svém území. Společnost Soltec si však vyhrazuje možnost přímé účasti na jakémkoli veletrhu nebo výstavě na svém území a v takovém případě si strany ponesou své náklady.

3.5. Kupující je odpovědný za veškerou reklamu potřebnou k přiměřené propagaci výrobků na daném území. Zavazuje se pravidelně propagovat a propagovat výrobky, jakož i jméno a ochranné známky společnosti Soltec na daném území. Veškerá reklama a propagace týkající se společnosti Soltec a/nebo výrobků musí být v přísném souladu s údaji uvedenými společností Soltec, aby bylo zaručeno, že ve všech ohledech odpovídá image a marketingové politice společnosti.

3.6. Veškeré reklamní materiály týkající se výrobků vydávané kupujícím, včetně jejich prezentace na internetu, musí být v přísném souladu s pokyny společnosti Soltec a musí být předem schváleny společností Soltec. Náklady na veškeré reklamní aktivity a podporu prodeje nese, pokud není dohodnuto jinak, kupující.

3.7. Kupující může inzerovat výrobky a/nebo svou činnost jako prodejce nebo distributor výrobků společnosti Soltec na internetu, pokud o tom informuje společnost Soltec, aby mohla zkontrolovat, zda tato reklama odpovídá obrazu jeho ochranné známky. Náklady na takovou reklamu nese, pokud není dohodnuto jinak, kupující.

4. Podpora společnosti Soltec kupujícímu

4.1. Soltec poskytne kupujícímu za cenu nákladů veškerou dokumentaci týkající se výrobků (prospekty, ceníky, katalogy atd.), kterou kupující potřebuje k plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy.

4.2. Pokud je třeba takovou dokumentaci přeložit do jazyka země kupujícího nebo jinak přizpůsobit požadavkům této země, provede kupující takové překlady nebo úpravy na své náklady.

4.3. Není-li dohodnuto jinak, je veškerá dokumentace výslovně vyhotovená pro zemi kupujícího na náklady kupujícího.

4.4. Po skončení této smlouvy je kupující povinen vrátit společnosti Soltec veškeré reklamní materiály nebo jinou dokumentaci poskytnutou kupujícímu, která se stále nachází u kupujícího.ssession.

5. Povinnosti kupujícího informovat o tržních podmínkách

5.1. Kupující je povinen s náležitou péčí informovat společnost Soltec o své činnosti, podmínkách na trhu a stavu konkurence (např. o vlastnostech a cenách konkurenčních výrobků, marketingových akcích konkurenčních firem atd.) na svém území. Dále je povinen odpovědět na jakoukoli přiměřenou žádost společnosti Soltec o informace.

5.2. Kupující je dále povinen informovat společnost Soltec o zákonech a předpisech platných na daném území, kterým musí orodukty odpovídat (např. označování, technické specifikace, bezpečnostní požadavky atd.), a jménem a na účet společnosti Soltec si vyžádá veškerá povolení, která mohou být nezbytná pro distribuci nebo prodej výrobků na daném území.

5.3. Kupující dále zašle výroční zprávu o své činnosti.

6. Platební podmínky/výhrada vlastnictví

6.1. Není-li na faktuře nebo potvrzení objednávky společnosti Soltec uvedeno jinak, je platba splatná předem před odesláním výrobků.

6.2. Pokud kupující nedodrží dohodnuté termíny plateb, zaplatí společnosti Soltec, bez požadavku na formální upozornění ze strany společnosti Soltec, úrok z prodlení od data (dat) splatnosti ve výši osmi (8) procent ročně nebo jakoukoli úrokovou sazbu, která je splatná na základě platných místních právních předpisů. Zaplacení těchto úroků nezbavuje Kupujícího povinnosti provést platby ve lhůtě splatnosti.

6.3. Kupující není oprávněn k žádnému započtení pohledávek nebo zadržovacích práv („protipohledávky“), ledaže by se takové protipohledávky zakládaly na nárocích nebo právech vůči společnosti Soltec, které jsou buď: (a) nesporné, nebo (b) právně závazné s konečnou platností a účinností a nelze se proti nim odvolat.

6.4. Pokud podle úsudku společnosti Soltec finanční situace kupujícího kdykoli během výrobního období nebo v době, kdy jsou výrobky připraveny k expedici, neospravedlňuje pokračování prací, které má společnost Soltec podle této smlouvy provádět, nebo stanovené platební podmínky, může společnost Soltec požadovat platbu v plné výši předem, stejně jako v případě úpadku nebo platební neschopnosti kupujícího nebo v případě, že je proti kupujícímu dobrovolně nebo nedobrovolně zahájeno řízení podle zákona o úpadku nebo jiného zákona o platební neschopnosti.

6.5. Společnost Soltec je oprávněna kdykoli během lhůty pro uplatnění nároků vůči pozůstalosti zrušit jakoukoli dosud nevyřízenou objednávku a obdrží náhradu svých řádných stornopoplatků a nákladů.

6.6. Práva společnosti Soltec podle tohoto odstavce doplňují všechna práva, která má k dispozici ze zákona nebo na základě spravedlnosti. 6.7. Zadané objednávky a příslušné platební podmínky zůstávají v platnosti, pokud se přeprava, dodávka, instalace, uvedení do provozu nebo převzetí výrobků nebo služeb zpozdí nebo znemožní z důvodů, které společnost Soltec nemůže ovlivnit, nebo pokud chybí díly, které však mají být dodány v přiměřené lhůtě.

6.7. V případě, že kupující neprovede jakoukoli platbu nebo platby v souladu s podmínkami nebo jak může být dohodnuto jinak, může společnost Soltec podle svého uvážení ukončit základní smlouvu a je oprávněna požadovat náhradu škody.

6.8. Výrobky musí být identifikovány ve zvláštní smlouvě a riziko ztráty přechází na kupujícího v okamžiku, kdy jsou výrobky předány do rukou dopravce. Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího až po zaplacení všech dlužných částek společnosti Soltec z titulu dodávky, včetně případných úroků a nákladů.

6.9. Zboží lze vrátit pouze s výslovným předchozím písemným souhlasem společnosti Soltec. Náklady na přepravu a zpracování vráceného zboží (příjem zboží, kontrola včetně balení, skladování atd.) nese kupující.

7. Doba výroby/dodací lhůta

7.1. Výrobky Soltec jsou určeny Ex-Works EXW Incoterms 2010 (International Commercial Terms), sídlo společnosti: Soltec d.o.o., Obrtna ulica 9, Dobova, Slovinsko.

7.2. Společnost Soltec nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou kupujícímu v důsledku zpoždění dodávky.

7.3. Doba výroby jakýchkoli výrobků Soltec začíná běžet v okamžiku, kdy kupující písemně potvrdí nabídku a technické plány a poskytne zálohovou platbu v souladu s těmito Všeobecnými prodejními podmínkami.

7.4. Datum(a) splatnosti v ceníku, objednávkovém formuláři, potvrzení objednávky nebo fakturách společnosti Soltec jsou přibližné a budou přiměřeně prodlouženy, pokud:

 • (a) společnost Soltec neobdrží od kupujícího informace potřebné k provedení objednávky včas;
 • (b) pokud se společnost Soltec a Kupující dohodnou na změnách Objednávky;
 • (c) Soltec není schopen včas vyrábět z důvodu překážek, kterým se i přes náležitou péči nemůže vyhnout (včetně těch, které se vyskytují v závodech jeho hlavních dodavatelů nebo třetích stran), jako jsou epidemie, pandemie, zásah civilních nebo vojenských orgánů, mobilizace ozbrojených složek, válka, nepokoje, stávky, bojkoty, pikety, výluky nebo jiné nepokoje, poruchy strojů, nehody, pracovní konflikty, opožděné nebo nedostatečné dodávky potřebných surovin nebo polotovarů a vyrobených výrobků, nutnost vyřadit důležité součásti z důvodu vadného odlitku, úřední nebo jiná opatření jakéhokoli druhu, dopravní obtíže, přírodní katastrofy a jakákoli vyšší moc; nebo
 • (d) pokud se Kupující nebo třetí strana dostane do prodlení s prací, kterou má provést, nebo do prodlení s plněním svých smluvních povinností (včetně, nikoliv však výlučně, nedodržení platebních podmínek ze strany Kupujícího).

7.5. Společnost Soltec neodpovídá za žádnou ztrátu nebo škodu způsobenou kupujícímu v důsledku zpoždění výroby, s výjimkou níže uvedených případů.

7.6. Kupující je oprávněn zrušit již zadanou objednávku nebo vrátit zálohu či náhradu škody za zpoždění výroby, pouze pokud prokáže, že toto zpoždění bylo způsobeno přímým zaviněním společnosti Soltec a že kupujícímu vznikla v důsledku tohoto zpoždění škoda.

7.7. Bez ohledu na cokoli jiného nesmí náhrada škody za zpožděnou výrobu v žádném případě překročit polovinu (1/2) jednoho procenta (1 %) za každý celý týden zpoždění a v žádném případě nesmí překročit celkem pět procent (5 %) prodejní ceny bez DPH té části dodávek, která byla zpožděna. Za první dva (2) týdny zpoždění nevzniká kupujícímu v žádném případě nárok na náhradu škody.

7.8. Kupující je povinen převzít zboží při dodání a zkontrolovat je. Kupující podepíše dodací list s potvrzením o převzetí s uvedením svého jména. Kupující může k převzetí zboží zmocnit někoho jiného, kdo jej bude zastupovat.

8. Modification of Orders

8.1. Zadané objednávky může kupující odvolat nebo změnit pouze s písemným souhlasem společnosti Soltec. Změny původní zadávané objednávky musí být sděleny písemně a podléhají akceptaci společnosti Soltec. Pokud byla výroba pro realizaci objednávky zahájena již před změnou nebo odvoláním objednávky, budou kupujícímu účtovány náklady na zakoupený nebo vyrobený materiál, který již nemůže být použit v souvislosti se změněnou nebo odvolanou objednávkou. Změny dané objednávky, které jsou schváleny společností Soltec, automaticky vedou k prodloužení doby výroby téže objednávky.

9. Ochranné známky společnosti Soltec – Nekalá soutěž – Důvěrnost

9.1. Kupující, který jedná jako prodejce nebo distributor společnosti Soltec, smí používat ochranné známky, obchodní názvy nebo jiné symboly společnosti Soltec (dále jen „ochranné známky“), avšak pouze za omezeným účelem reklamy na prodej výrobků a identifikace jako prodejce nebo distributora společnosti Soltec, přičemž takové použití ochranných známek je výhradně v zájmu společnosti Soltec.

9.2. Jakékoli použití Ochranných známek na reklamních materiálech nebo na jiných materiálech určených třetím osobám nebo na internetu (zejména na případných webových stránkách kupujícího) vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Soltec.

9.3. Kupující se zavazuje, že na území ani jinde nezaregistruje žádnou z Ochranných známek (ani žádné ochranné známky, obchodní názvy nebo symboly, které jsou zaměnitelně podobné Ochranným známkám), ani neumožní jejich registraci třetími osobami nebo nebude její registraci podporovat.

9.4. Dále se zavazuje, že nebude uvádět Ochranné známky ve svém vlastním obchodním názvu nebo názvu společnosti.

9.5. Odběratel je povinen informovat dodavatele, jakmile se o tom dozví, o jakémkoli jednání nekalé soutěže nebo porušení ochranných známek společnosti Soltec nebo jiných práv duševního vlastnictví (např. patentů) ze strany třetích osob a týkajícím se výrobků. Rovněž je povinen pomáhat společnosti Soltec při obraně jejích práv na daném území.

9.6. Kupující se zavazuje, že během platnosti této smlouvy ani po jejím ukončení nebo vypršení nezveřejní obchodní nebo komerční tajemství společnosti Soltec ani jiné důvěrné informace (např. technické údaje o výrobcích, pravidla pro poskytování slev, všeobecné prodejní podmínky, záruční podmínky atd.), které se dozvěděl v rámci své činnosti jako prodejce nebo distributor společnosti Soltec, a zavazuje se, že tato tajemství nebo důvěrné informace nepoužije k jiným účelům, než jsou účely této smlouvy.

10. Záruka

10.1. Společnost Soltec zaručuje, že výrobky budou odpovídat popisu společnosti Soltec a že specifikace budou odpovídat druhu a kvalitě popsané ve smlouvě a budou bez vad zpracování nebo materiálu. Pokud se v den dodání objeví jakýkoli nedostatek v souladu s touto zárukou, společnost Soltec v rámci úplného splnění svých závazků vyplývajících z této záruky, pokud jí to kupující písemně oznámí, provede opravu nebo výměnu podle uvážení společnosti Soltec.

 

10.2. Kupující bere na vědomí, že se mohou vyskytnout odchylky v barvě dodaného zboží oproti vzorku uvedenému v Ceníku, dokumentaci Soltecu nebo předloženým fotografiím či materiálu a že při smaltování povrchu může dojít k mírným barevným odchylkám. Tyto odchylky nezakládají právo kupujícího na jakýkoli nárok nebo požadavek na zrušení smlouvy nebo na odmítnutí dodávky a/nebo platby za výrobky.

10.3. Soltec může na požádání zajistit přepravu výrobků jménem kupujícího a na jeho riziko a náklady.

10.4. Kupující je povinen zkontrolovat výrobky při dodání: kontrola se týká mimo jiné vzhledu, stavu, množství a velikosti výrobků. 10.5. Do deseti (10) dnů po dodání a před instalací oznámí Kupující společnosti Soltec veškeré viditelné vady nebo poškození či neshodu dílů a výrobků, vyznačí je na dodacím listu a nahlásí je společnosti Soltec.

10.5. Vady, poškození nebo neshody, včetně případných chybějících dílů, které budou nahlášeny později, nebudou společností Soltec akceptovány a s výjimkou skrytých vad se jakékoli neprovedení kontroly výrobků v této lhůtě považuje za převzetí výrobků.

10.6. Datum dodání začíná okamžikem, kdy výrobky opustí závod společnosti Soltec na bázi Ex-Works. Skryté vady zašle kupující společnosti Soltec doporučeným dopisem nebo na oficiální e-mailovou adresu neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do jednoho (1) měsíce od dodání. Pozdější reklamace nebudou uznány.

10.7. Kupující je povinen plně spolupracovat se společností Soltec a na její žádost zpřístupnit výrobky ke kontrole, a to předložením fotografických důkazů a/nebo vrácením vadných součástí na adresu společnosti Soltec. Společnost Soltec v žádném případě neodpovídá za zajištění přístupu k vadnému dílu nebo dílům ani za demontáž, odstranění nebo opětovnou montáž výrobků nebo jejich součástí.

10.8. Záruka obsažená v tomto oddíle okamžitě zaniká, pokud kupující nebo třetí osoba provede nevhodné nebo nesprávné použití, úpravy nebo opravy nebo pokud kupující v případě vady neprodleně neučiní všechny vhodné kroky ke zmírnění škod a písemně neoznámí společnosti Soltec své povinnosti odstranit takovou vadu.

10.9. Odstranění neshod výše uvedeným způsobem a ve výše uvedeném časovém období představuje splnění všech závazků společnosti Soltec vůči kupujícímu, ať už založených na smlouvě, nedbalosti nebo jiných, týkajících se těchto výrobků. Záruka stanovená v tomto oddíle se neuplatní, pokud je Kupující v prodlení s jakýmikoliv splatnými platbami.

10.10. Vrácení zboží z jakéhokoli důvodu musí být nejprve schváleno společností Soltec a, pokud není dohodnuto jinak, zasláno do sídla společnosti Soltec na náklady kupujícího.

10.11. Společnost Soltec nenese žádnou odpovědnost za nehody způsobené třetím osobám nebo přímé a nepřímé škody na majetku během fáze instalace, stejně jako za přímé a nepřímé škody na zboží způsobené nesprávnou instalací.

10.12. Společnost Soltec nenese odpovědnost v občanskoprávním, trestním a/nebo správním řízení za škody způsobené neoprávněným používáním výrobků a/nebo v důsledku jejich používání mimo parametry výkonu stanovené pro každý konkrétní typ výrobku. 10.13. Záruka na výrobek společnosti Soltec platí následujícím způsobem:

Bioklimatická pergola Agava – konstrukce 5 let
Bioklimatická pergola Agava – Motory 2 roky
Bioklimatická pergola Agava – Led osvětlení 1 rok
Bioklimatická pergola Agava – Elektronické díly 2 roky
Bioklimatická pergola Agava – Tkaniny 2 roky
Bioklimatická pergola Agava – Ostatní díly a komponenty 2 roky
Ostatní produkty / projekty Žaluzie, Rolety, Posuvné / skládací panely, Sluneční clony 2 roky

 

10.14. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že hodnota komponentů, které musí být v rámci záruky vyměněny, protože byly původně uznány jako vadné, se v čase snižuje, s výjimkou motorů a automatizace (řídicí jednotky, transformátory a další případné elektronické díly), která se vypočítá podle následujících parametrů amortizace:

 • 1. a 2. rok 100 % hodnoty;
 • 3. rok 60 % hodnoty;
 • 4. rok 40 % hodnoty;
 • 5. rok 20 % hodnoty.

10.15. Záruka je omezena na opravu nebo výměnu na náklady a podle volby společnosti Soltec dílů, které jsou postiženy závadami a/nebo vadami a/nebo neodpovídají doporučené kvalitě.

10.16. Zákazník není oprávněn požadovat po společnosti Soltec žádnou jinou náhradu škody nebo odškodnění, jako jsou náklady na instalaci, cestovní náklady a mzdy. Instalace a údržba zboží musí být vždy prováděna v souladu s návodem k instalaci a pokyny v uživatelské příručce.

10.17. Prodejci výrobků Soltec jsou dále zodpovědní za provedení instalace i případné další údržby a za poučení konečného uživatele podle návodu k použití.

10.18. Elektrická připojení, uzemnění a jakékoli zásahy do elektrických systémů musí provádět kvalifikovaný personál a jakékoli zásahy provedené neoprávněným personálem mají za následek neplatnost záruky a zbavují společnost Soltec jakékoli odpovědnosti.

10.19. Záruku nelze uplatnit v případě poškození zboží v důsledku nesprávného používání a/nebo nedostatečné údržby. Nesprávným používáním lze rozumět jakékoli zneužití, nebezpečné zacházení, nesprávné nebo nucené používání a neodborné opravy nebo úpravy.

10.20. Záruka společnosti Soltec se nevztahuje na škody způsobené škodlivými podmínkami prostředí, nepokoji, občanskými nepokoji nebo válkou, přepravou nebo skladováním, na chyby způsobené neautorizovanými opravami třetími stranami a na poruchy nebo škody způsobené díly, které nebyly schváleny technickým oddělením společnosti Soltec.

10.21. Záruka se rovněž nevztahuje na případy nesprávného použití nebo instalace, na poškození způsobená nátěrem, vrtáním, korozí, zasolením, dočasnou nebo trvalou změnou faktorů prostředí, instalací pro jiné účely, než pro které byl výrobek určen. Společnost Soltec neodpovídá za přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody, jako jsou mimo jiné ztráta zisku nebo příjmů, poškození nebo ztráta jiného majetku nebo výrobků nebo kapitálové náklady.

10.22. Nápravné prostředky kupujícího uvedené v tomto dokumentu jsou výlučné a odpovědnost společnosti Soltec v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo prodejem nebo čímkoli učiněným v souvislosti s nimi, ať už ze smlouvy, z deliktu, na základě záruky nebo jinak, nepřesáhne, s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu, cenu výrobků nebo jejich částí, na nichž je tato odpovědnost založena.

11. Rozhodné právo

11.1. Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právem Slovinské republiky, bez ohledu na kolizní normy této země nebo jiné jurisdikce.

11.2. Kupující a Soltec stanoví a souhlasí s tím, že věcně příslušný je soud ve městě Krško ve Slovinsku, a obě strany souhlasí s tím, že pro všechny žaloby nebo řízení týkající se těchto Všeobecných prodejních podmínek je příslušný tento soud.

The following terms, together with such terms as are set forth on the Price List, Order Form, Offer, Confirmation of Order or Invoice, plans, specifications or other additional terms as are approved in writing by Soltec, shall constitute the entire contract between Soltec and the Buyer. The conditions contained herein shall take precedence over any other conditions and no contrary, additional or different provisions or conditions shall be binding on Soltec unless expressly accepted by Soltec in writing. Any quotation provided by Soltec does not constitute a firm offer and may be changed or revoked at any time. Such quotation, including calculations and descriptions made or supplied by Soltec (“Quotation”) shall remain Soltec’s property and Buyer agrees that such information contained in the Quotation is confidential and shall not be disclosed or otherwise used without Soltec’s express prior written consent. This contract replaces any other preceding agreement between the parties relating to the sale of goods or provision of services. By placing the order, the Buyer accepts in full these General Sales Conditions. By accepting such conditions the Buyer acknowledges that he has the skills, capabilities, tools and staff to install properly Soltec products, according to Soltec’s instruction manual and aligned with general and local regulations and best practice standards, hence becoming an authorized reseller of Soltec products.

1. Prices

1.1. Prices provided on Soltec’s Price List, Order Form, Confirmation of Order or Invoices are expressed in Euros. The prices do not include any applicable VAT or other taxes.

1.2. Any discounts for distribution and reselling of Soltec products shall be agreed in writing. Except as explicitly mentioned otherwise on Soltec’s Price List, Order Form, Confirmation of Order or Invoices or as otherwise agreed upon in writing by Soltec and Buyer, the price stated on the valid Soltec’s Price List, Order Form, Confirmation of Order or Invoices is net without any deductions whatsoever.

1.3. All additional costs, including (but not limited to) charges for freight, packing, carriage, insurance, customs duties, fees for export, transit, import and any other permits and certificates as may be necessary, shall be borne by the Buyer.

1.4. If charges for packing, freight, carriage, insurance, customs duties or other additional costs are separately stated on Soltec’s Price List, Order Form, Confirmation of Order or Invoices and included in the price stated thereon, Soltec reserves the right to adjust its price should the costs on which such additional charges are based be modified.

1.5. The supply of Soltec products not included in the price list, should take place only after Soltec has provided a quote directly on the customer’s request.

1.6. Soltec reserves the right to change prices in case of altered quantity, color, size, or any other facts that are the basis for price calculation.

1.7. The Buyer may not legally claim the right of retention of payment of the price or of the delivery of the goods, and he cannot make any exceptions or raise any counterclaims, unless Soltec substantially breaches its obligations, despite a written warning of the Buyer, and does not provide adequate guarantee.

2. Taxes and duties

2.1. Unless otherwise agreed in writing, Soltec’s prices are exclusive of any federal, state or local taxes or other other taxes which may now or hereafter be applicable to the transaction, the products, their sale, their value or their use or to any services performed in connection therewith.

2.2. The Buyer agrees to pay or reimburse any such taxes which Soltec or Soltec’s subcontractors or suppliers are required to pay. Buyer shall furthermore be responsible for the import of the products into the country of delivery, if delivered outside of Slovenia.

3. Sales promotion

3.1. The Buyer, whereas this is a reseller or distributor to Soltec, agrees to use his best efforts to promote the sale of the products within his territory in and shall protect Soltec’s interests with the diligence of a responsible businessman.

3.2. The Buyer shall provide and maintain an adequate organisation to promote sales and, where appropriate, after-sale service, with all necessary means and personnel, in order to ensure the fulfilment of his obligations throughout the territory.

3.3. The Buyer undertakes to strictly conform to the Soltec’s marketing policy, especially with regard to the choice of products and their performance and the distribution channels, which must in any case be adequate for the trademark image of Soltec.

3.4. The Buyer shall take part, at his own expense, in the main fairs and exhibitions in his territory. Soltec reserves however the option to participate directly to any fair or exhibition in the territory and in such case the parties will bear their respective expenses.

3.5. The Buyer shall be responsible for all advertising necessary to adequately promote the Products within the territory. He agrees to regularly advertise and publicise the products as well as Soltec’s name and trademarks in the territory. Any advertising and promotion regarding Soltec and/or the products shall be in strict accordance with the indications given by Soltec, in order to warrant that it conforms in all respects to the company’s image and marketing policies.

3.6. Any advertisement materials regarding the products issued by the Buyer, including their presentation through Internet, shall strictly conform to Soltec’s guidelines and must receive the prior approval of Soltec. The costs of all advertising and sale promotion activities shall, unless otherwise agreed, be borne by the Buyer.

3.7. The Buyer may advertise the products and/or his activity as reseller or distributor of Soltec’s products on Internet, provided he informs Soltec so that the latter can check that such advertising conforms to his trademark image. The costs of such advertising will be borne, unless otherwise agreed, by the Buyer.

4. Soltec’s support to the Buyer

4.1. Soltec shall provide the Buyer, at cost price, with all documentation relating to the products (brochures, price-lists, catalogues, etc.) needed by the Buyer for carrying out his commitments under the contract.

4.2. If such documentation needs to be translated in the language of the Buyer’s country or otherwise adapted to the requirements of such country, the Buyer will carry out such translations or adaptations at his costs.

4.3. Unless otherwise agreed, any documentation expressly made for the Buyer’s country shall be at the Buyer’s charge.

4.4. At the end of this contract the Buyer shall return to Soltec any advertising material or other documentation provided to the Buyer which is still in the Buyer’s possession.

5. Buyer’s obligations to report market conditions

5.1. The Buyer shall with due diligence keep Soltec informed about his activities, market conditions and the state of competition (e.g. features and prices of competing products, marketing actions of competing firms, etc.) within his territory. He shall furthermore answer any reasonable request for information made by Soltec.

5.2. The Buyer shall further keep Soltec informed about the laws and regulations in force in the territory to which the oroducts must conform (e.g. labelling, technical specifications, safety requirements, etc.) and shall require in the name and on behalf of Soltec any authorization which might be necessary for distributing or selling the products in the territory.

5.3. The Buyer shall further send an annual report on his activities.

6. Terms of Payment/Reservation of Title

6.1. Except as otherwise provided on the face of Soltec’s Invoices or Confirmation of Order, payment shall be due all in advance prior to dispatching of products.

6.2. If Buyer does not observe the agreed dates of payment, Buyer shall, without any requirement of a formal notice from Soltec, pay interest to Soltec on overdue amounts from the date(s) due, at the rate of eight (8) percent per annum or any interest rate that is due on the basis of applicable local law. Payment of such interest does not release Buyer from its obligation to make payments when due.

6.3. Buyer shall not be entitled to any setoff of claims or retention rights (“Counterclaims”), unless such Counterclaims are based on claims or rights against Soltec that are either: (a) undisputed or (b) legally binding with final force and effect and non-appealable.

6.4. If, in the judgment of Soltec, the financial condition of Buyer, at any time during the manufacturing period or at the time the products are ready for dispatch, does not justify the continuance of the work to be performed by Soltec hereunder or the terms of payment specified, Soltec may require full payment in advance as well as in the event of Buyer’s bankruptcy or insolvency or in the event any proceeding is brought against Buyer, voluntarily or involuntarily, under the bankruptcy or any insolvency laws.

6.5. Soltec shall be entitled to cancel any order then outstanding at any time during the period allowed for filing claims against the estate and shall receive reimbursement for its proper cancellation charges and expenses.

6.6. Soltec’s rights under this paragraph are in addition to all rights available to it at law or in equity. Orders being placed and relevant terms of payment shall remain as specified, if the transportation, delivery, installation, commissioning or taking possession of the products or services is/are delayed or prevented due to reasons beyond Soltec’s control, or if parts are missing, but to be supplied within a reasonable period of time.

6.7. In the event that any payment or payments are not made by Buyer in accordance with the terms or as may be otherwise agreed upon, Soltec, at its option, may terminate the underlying contract, and be entitled to claim damages.

6.8. The products shall be identified in the specific contract and risk of loss shall pass to Buyer when the products are placed in the hands of a carrier. Title to the products shall not pass to Buyer until all the amounts due to Soltec in respect of the delivery, including any interest and costs, have been paid.

6.9. Goods can only be returned with the express prior written approval of Soltec. The cost of transporting and processing returned goods (incoming goods, inspection including packaging, storage, etc.) will be borne by the Buyer.

7. Production Time/Delivery Time

7.1. Soltec products are intended Ex-Works EXW Incoterms 2010 (International Commercial Terms), company seat: Soltec d.o.o., Obrtna ulica 9, Dobova, Slovenia.

7.2. Soltec shall not be liable for any loss or damage to Buyer resulting from any delay in delivery.

7.3. Production time for any Soltec products starts when the Buyer has confirmed the offer in writing and technical plans and has provided advanced payment according to these General Sales Conditions.

7.4. The due date(s) on Soltec’s Price List, Order Form, Confirmation of Order or Invoices are approximate and shall be reasonably extended if:

 • (a) information required by Soltec from Buyer to execute the order is not received in a timely manner;
 • (b) if changes to the Order are agreed upon by Soltec and Buyer;
 • (c) Soltec is not able to make timely production by reason of hindrances which, despite due care, Soltec cannot avoid (inclusive of those occurring in the works of its major suppliers or third parties), such as epidemics, pandemics, act of civil or military authority, mobilization of armed services, war, riots, strikes, boycotts, picketing, lock-outs or other disturbances, machinery breakdowns, accidents, labor conflicts, delayed or deficient delivery of necessary raw materials or semi-manufactured and manufactured products, the need to scrap important components due to defective casting, official or other measures of whatever kind, transport difficulties, natural catastrophes, and any acts of God; or
 • (d) if Buyer or a third party is behind schedule with work which it has to carry out, or late in fulfilling its contractual obligations (including, bur not limited to failure by Buyer to observe the terms of payment).

7.5. Soltec shall not be liable for any loss or damage to Buyer resulting from any delay in production, except as noted below.

7.6. Buyer shall be entitled to cancel an order already being placed or refund of advanced payments or damages for delay in production, only if it can prove that said delay has been caused by direct fault of Soltec and that Buyer has suffered a loss as a result of such delay.

7.7. Notwithstanding anything to the contrary, damages for delayed production shall in no cases exceed one half (1/2) of one percent (1%) for every full week of delay and shall in no case whatsoever exceed a total of five percent (5%) of the sales price Ex-Works of that portion of the supplies which have been delayed. In no event shall any damages be due to Buyer for the first two (2) weeks of any delay.

7.8. It is the Buyer responsibility to take over the goods upon delivery and to inspect them. The Buyer will sign the bill of delivery with acknowledgment of receipt stating its name. The Buyer can authorize someone else to represent them in order to take over the goods.

8. Modification of Orders

8.1. Orders being placed may be revoked or modified by the Buyer only with written permission of Soltec. Changes to the original order being placed have to be communicated in writing and are subject to Soltec’s acceptance. When the production for carrying out the order has already started prior to the modification or revocation of the order, the Buyer shall be charged with the cost of the material purchased or produced and which can no longer be used in relation to the modified or revoked order. Changes to any given order that is approved by Soltec automatically leads to an extension of the production time of the same order.

9. Soltec’s Trademarks – Unfair competition – Confidentiality

9.1. The Buyer acting as a reseller or distributor to Soltec shall use Soltec’s trademarks, trade names or any other symbols (hereafter «Trademarks»), but only for the limited purpose of advertising the sale of the products and identifying himself as a reseller or distributor of Soltec, such use of the Trademarks being made in Soltec’s sole interest.

9.2. Any use of the Trademarks on advertising materials or on any other materials addressed to third parties or on Internet (especially on the Buyer’s web site, if any) shall require the prior written consent of Soltec.

9.3. The Buyer agrees neither to register, nor to allow or favour the registration by third parties of any of the Trademarks (nor of any trademarks, trade names or symbols which are confusingly similar to the Trademarks), in the territory or elsewhere.

9.4. He furthermore agrees not to include the Trademarks in his own trade or company name.

9.5. The Buyer shall inform the Supplier, as soon as he gets notice of it, about any acts of unfair competition or infringement of Soltec’s Trademarks or other intellectual property rights (e.g. patents) by third parties and concerning the Products. He shall also assist Soltec in defence of his rights in the territory.

9.6. The Buyer shall not reveal either during the currency of this contract or after its termination or expiration Soltec’s trade or commercial secrets or other confidential information (e.g. technical data regarding the products, discount policies, general conditions of sale, warranty conditions, etc.) that has come to his knowledge through his activities as reseller or distributor of Soltec, and agrees not to use such secrets or confidential information for purposes other than those of the present contract.

10. Warranty

10.1. Soltec warrants that the products will adhere to Soltec’s description and that the specifications will be the kind and quality described in the contract and will be free of defects in workmanship or material. Should any failure to conform to this warranty appear on the date of delivery, Soltec shall, in complete fulfillment of its liabilities under this warranty, if given written notice by Buyer, correct by repair or replacement, at discretion of Soltec.

10.2. The Buyer acknowledges that there may be deviations in the color of the delivered goods compared to the sample shown in Price List, Soltec’s documentation or presented photos or material, and that slight color deviations may occur when the surface is enameled. Such deviations do not give the Buyer the right to any claim or demand for the annulment of agreement or to refuse delivery and/ or payment of the products.

10.3. Soltec can arrange the transport of the products upon request, on behalf of the Buyer and at his risk and costs.

10.4. Buyer shall be obliged to inspect the Products upon delivery: inspection shall regard amongst others appearance, status, quantity and size of products. Within ten (10) days after delivery and before installation, the Buyer will report to Soltec about any visible defects or damages or non-conformity of parts and products, marking them on the delivery note and report them to Soltec.

10.5. Defects or damages or non-conformity, including any possible missing parts, which are reported at a later date will not be accepted by Soltec and, except for any latent defects, any failure to inspect the products within this period shall be deemed as an acceptance of the products.

10.6. Date of delivery starts when the products leave Soltec’s facility on an Ex-Works basis. Latent defects shall be sent to Soltec by the Buyer via registered mail or the official e-mail address immediately after discovery and no later than one (1) month from delivery. Any complaints made at a later date will not be accepted.

10.7. Buyer shall fully cooperate with Soltec and make the products available for inspection if so requested by Soltec, by supplying photographic evidence and/or returning defective components on the address of Soltec. In no event will Soltec be responsible for providing access to the defective part or parts or for the disassembly, removal, or reinstallation of the products or components thereof.

10.8. The warranty contained in this section will terminate immediately if Buyer or a third party undertakes inappropriate or improper use, modification or repairs or if Buyer, in case of a defect, does not immediately take all appropriate steps to mitigate damages and notify Soltec in writing of its obligations to remedy such defect.

10.9. Correction of nonconformities in the manner and for the period of time provided above shall constitute fulfillment of all liabilities of Soltec to the Buyer, whether based on contract, negligence or otherwise, with respect to such products. The warranty provided for in this Section shall not be applicable if Buyer is an arrears with any payments due.

10.10. Returns of goods, for any reason due, must first be authorized by Soltec and, unless otherwise agreed, sent to the headquarters of Soltec at the expenses of the buyer.

10.11. Soltec assumes no responsibility or liability for any accidents caused to third parties or direct and indirect damages to property during the installation phase, as well as any direct and indirect damages to goods caused by improper installation.

10.12. Soltec shall not be liable in any civil, criminal and/or administrative proceedings for the damage caused by unauthorized use of the products and/or following their use outside the parameters of performance specifically provided for each specific type of product. 10.13. Warranty of Soltec’s product is applicable as follows:

Bioclimatic Pergola Agava – Structure 5 Years
Bioclimatic Pergola Agava – Motors 2 Years
Bioclimatic Pergola Agava – Led lights 1 Year
Bioclimatic Pergola Agava – Electronic parts 2 Years
Bioclimatic Pergola Agava – Fabrics 2 Years
Bioclimatic Pergola Agava – Other parts and components 2 Years
Other product / projects Blinds, Roller Blinds, Sliding / folding panels, Sunbreakers 2 Years

 

10.14. The Buyer acknowledges and accepts that the value of the components that have to be replaced under warranty because recognized as originally defective, decreases in time, with the exception of motors and automation (control units, transformers and other possible electronic parts), which is calculated according to the following depreciation parameters:

 • 1st and 2nd year 100% of the value;
 • 3rd year 60% of the value;
 • 4th year 40% of the value;
 • 5th year 20% of the value.

10.15. The warranty is limited to the repair or replacement at the expense and choice of Soltec of the parts affected by faults and/ or defects and/or non-compliant with the advised quality.

10.16. The customer is not entitled to claim any other compensation or damages from Soltec, such as installation costs, travel expenses and salaries. Installation and maintenance of goods must always be performed in accordance with the Installation manual and User manual instructions.

10.17. Furthermore, resellers of Soltec products are responsible to perform the installation as well as any further maintenance as needed and instruct the final user according to the Instructions Manual.

10.18. Qualified personnel must be appointed to carry out any electrical connections, grounding and any intervention on the electrical systems and any interventions carried out by unauthorized personnel invalidate the warranty relieving Soltec form any liability arising in any way.

10.19. Warranty cannot be claimed in case of damage to goods from improper use and / or inadequate maintenance. Incorrect use can be understood as any abuse, dangerous handling, incorrect or compulsive use and improper repair or modification.

10.20. Soltec’s warranty does not apply in case of damages caused during harmful environmental conditions, riot, civil commotions or war, transport or storage, errors caused by unauthorized repairs by third parties and in case for any malfunctions or damages caused by parts that have not been approved by Soltec’s technical department.

10.21. The warranty also does not apply in the event of improper use or installation, in case of damages caused by painting, drilling, corrosion, saltiness, temporary or permanent change in environmental factors, installation for purposes others than the ones the product was designed for. Soltec shall not be liable for direct, indirect, incidental or consequential damages such as, but not limited to, loss of profits or revenue, damage or loss of other property or Products or cost of capital.

10.22. The remedies of Buyer set forth herein are exclusive and Soltec’s liability with respect to any contract or sale or anything done in connection therewith, whether in contract, in tort, under any warranty, or otherwise, shall not, except as expressly provided herein, exceed the cost of the Products or part on which such liability is based.

11. Governing law

11.1. This contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Slovenia, without any regard to this country’s or any other jurisdiction’s conflicts of law principles.

11.2. Buyer and Soltec stipulate and agree that the court of competent subject matter jurisdiction for the city of Krško, Slovenia shall have jurisdiction and both parties agree that such venue is proper in such courts for all actions or proceedings with respect to these General Sales Conditions.